Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

far-away
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski

March 14 2018

far-away

February 19 2018

far-away
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

February 18 2018

far-away

February 13 2018

far-away
far-away
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viatimetobegin timetobegin
far-away
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatimetobegin timetobegin

January 30 2018

far-away
6070 cb69 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 26 2018

far-away
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viafeelfree feelfree
far-away
3521 7179 500
Reposted fromhelven helven viafeelfree feelfree
far-away
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viabelieve17 believe17
far-away
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
far-away
9212 1698 500
far-away
far-away
far-away

January 24 2018

far-away
2453 cf08 500
far-away
2580 58f1 500
far-away

January 07 2018

far-away
7260 a97d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaimperiumromanum imperiumromanum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl